4. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 1 (продолжува), 2020, видео, 10’43’’, монтажа: Ѓорѓи Крстески, камера: Раде Гогоски, Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески /

^ПАТЕМByTheWay 2020 – Retrovision for antithesis – Virtual nature and society or a desire in white coffee , Tour 1 (to be continued), 2020, video 10’43’’, edited by: Gjorgji Krtsteski, camera: Rade Gogoski, Vesna Dunimagloska and Gjorgji Krsteski