5. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 0 (продолжува), 2020, видео, 04’49’’, монтажа: Ѓорѓи Крстески, камера: Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески /
^ПАТЕМByTheWay 2020 – Retrovision for antithesis – Virtual nature and society or a desire in white coffee , Tour 0 (to be continued), 2020, video 04’49’’, edited by: Gjorgji Krtsteski, camera: Vesna Dunimagloska and Gjorgji Krsteski