5. Горан Деспотовски, Мала планина, 2018, видео, 35”

Goran Despotovski, Small Mountain, 2018, video, 35”