Илина Арсова и Игор Христов, Спокој / Чекори од 0 до 8848 м, 2017, дигитален принт и видео, 1’15”

Ilina Arsova and Igor Hristov / Calm / Steps from 0 tо 8848 m, 2017, digital print and video, 1’15”