20. Ирена Пејовиќ, Мостот е средината, 2017, видео, 8’ 48”

Irena Pejović, The Bridge is the Middle, 2017, видео, 8’ 48”