Станко Павлески, Сплавaрот кон оној свет – Есеј од патепис за Коњско и Иронијата, 2015 / 2020 / 2021, видео, 07’33’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Раде Гогоски, Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески
Stanko Pavleski,_To the rafter towards the Other World – Essay from a travelogue about Konjsko and the Irony, 2015 / 2020 / 2021, video, 07’33’’, edited by: Stanko Pavleski, camera: Rade Gogoski, Vesna Dunimagloska and Gjorgji Krsteski