Весна Дунимаглоска, Свадба без невеста – Коњите во вода, 2013 / 2020 / 2023, видео, 10’ 50”, видео-документиран еднодневен перформанс, Белица, Македонија 2020, монтажа: Весна Дунимаглоска, камера и фотографија: Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески и Весна Дунимаглоска.
Vesna Dunimagloska, A wedding without a bride – The horses in the water, Belica Macedonia, 2013 / 2020 / 2023, video, 10’ 50”, video – documented one day performance, Belica Macedonia, 2020, edited by: Vesna Dunimagloska, camera: Gjorgji Krsteski, Stanko Pavleski and Vesna Dunimagloska.