Весна Дунимаглоска, Крварење под камените завеси, 2020/2023, видео 01′ 52”, Сифулајки, Гевгелија, Македонија, 2020 година, камера: Весна Дунимаглоска, првична монтажа: Станко Павлески, конечна монтажа: Весна Дунимаглоска
Vesna Dunimagloska, Bleeding beyond the stone curtains, 2020/2023, video 01′ 52”, Sifulajki, Gevgelija, Macedonia, 2020, camera: Vesna Dunimagloska, first edit: Stanko Pavleski, final edit: Vesna Dunimagloska.