Весна Дунимаглоска, Запаѓање во слика, 2020 / 2023, видео, 3’ 33”, Глобочица, Македонија, 2020, монтажа: Весна Дунимаглоска, камера: Раде Гогоски и Ѓорѓи Крстески.
Vesna Dunimagloska, Falling into a picture, Globocica, Macedonia, 2020 / 2023, video, 3’ 33”, Globocica, Macedonia, 2020, edited by: Vesna Dunimagloska, camera: Rade Gogoski i Gjorgji Krsteski.