17. Весна Дунимаглоска, Зелени Змејови, 2017, дво канална видео – фотографија, 03′ 31”, Годивле 2017, Македонија, камера и монтажа: Весна Дунимаглоска

Vesna Dunimagloska, Green Dragonse, 2017, two channal video – photography, 03′ 31” camera and edit by: Vesna Dunimagloska