15. Весна Дунимаглоска, Хипоксија Хипертензија, 2016, видео 02’ 07”, Пелистер, Големо езеро, н.в 2218 м., Македонија, 2016, видео анимација од документарен материјал од перформанс, камера; Ирена Паскали, монтажа: Весна Дунимаглоска

Vesna Dunimagloska, Hypoxia Hypertension, 2016, video 2’07”, Pelister, Big Lake, 2218 m. altitude, Macedonia, 2016, video animation from a documented material of a performance, camera: Irena Paskali, edit by: Vesna Dunimagloska