Весна Дунимаглоска, Инсценирање наклон – пад, 2016 / 2023, видео 02′ 23”, две изведби на истиот перформанс во четири години, 2016, 2020, Сифулајки, Македонија. Камера: Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески. Првична монтажа: Станко Павлески. Конечна монтажа: Весна Дунимаглоскବ¬¬¬
Vesna Dunimagloska, Staging Slope Failure, 2016 / 2023, video 02′ 23”, two plays of a same performance in four years, 2016, 2020, Sifulajki, Macedonia. Camera: Gjorgji Krsteski i Stanko Pavleski. First edit: Stanko Pavleski. Final edit: Vesna Dunimagloska