Весна Дунимаглоска, Трансфигурација на Аматерасу или ветување за она што доаѓа, Белица, Македонија, 2020 / 2023, видео-перформанс 3’ 33”, Белица, Македонија, 2020, монтажа: Весна Дунимаглоска, камера и фотографија: Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески.
Vesna Dunimagloska, Transfiguration of Amaterasu or promise of what is to come, Belica, Macedonia, 2020 / 2023, video performance, 3’ 33”, Belica, Macedonia, 2020, edited by: Vesna Dunimagloska, camera and photography: Gjorgji Krsteski i Stanko Pavleski.