Весна Дунимаглоска, Видео сон – Поставка на Венера на Големо Езеро, 2016 / 2023, видео перформанс, 2’22”, Пелистер, Големо езеро, н.в 2218 м., Македонија, 2016, монтажа: Весна Дунимаглоска, камера: Ирена Паскали и Весна Дунимаглоска.
Vesna Dunimagloska, Video dream – Setting of Venus on Big Lake, 2016/2023, video performance, 2’ 22”, Pelister, Big Lake, 2218 m. altitude, Macedonia, 2016, camera: Irena Paskali and Vesna Dunimagloska, edited by: Vesna Dunimagloska .