Весна Дунимаглоска, Водени лилјани – Жолта ракавица, 2015 / 2023, видео 01′ 56”, перформанс, интервенција врз кожа со цветни ливчиња и трнчиња од див трендафил, фото документ – две фотографии 30×45см и eдна 60×90см, Коњско, Македонија, 2015, монтажа: Весна Дунимаглоска, камера: Раде Гогоски и Ѓорѓи Крстески, фото: Станко Павлески
Vesna Dunimagloska, Water lilies Yellow Glove, 2015 / 2023, video 01′ 56”, performance, intervention on skin with rose’s petals and thorns, documentary photos 30x45cm, 60×90, Konjsko, Macedonia, 2015, Macedonia, 03’ 32”, edited by: Vesna Dunimagloska, camera: Rade Gogoski and Gjorgji Krsteski, photography: Stanko Pavleski.