16. Весна Дунимаглоска / Водени лилјани, 2015, видео, 02’ 51 ”, анимиран видео перформанс, поткожни калеми на цветни ливчиња со трнчиња, дизајн на звук: Христиан Петковиќ, фото и монтажа: Весна Дунимаглоска

Vesna Dunimagloska, Waterlilies, 2015, video, 02’ 51”, an animated video performance, subcutaneous grafts of rose’s petals and thorns, sound design: Hristian Petkovikj, photo and edit by: Vesna Dunimagloska