2. Весна Дунимаглоска, Случајот Круме Алексов Мечката, Гевгелија, Македонија, 2017 / 2020 / 2023, видео, 09’ 55”, првична монтажа: Станко Павлески, конечна монтажа: Весна Дунимаглоска.
Vesna Dunimagloska,The Case Krume Aleksov The Bear, Gevgelija, Macedonia, 2017 / 2020 / 2023, video 09’ 55”, first edit: Stanko Pavleski, final edit: Vesna Dunimagloska, camera: Gjorgji Krsteski and Vesna Dunimagloska.