1. Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Подмет крв и грав, 2014, инсталација

2. Ѓорѓи Крстески Фисо, Пет вкрстени стрели и еден бастун…, 2015, текст

3. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, видео, 5’10”: Мезанин π 1-2 – Уметникот испосник, 2015

4. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π, поетски видео перформанси, 2015, текст

5. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, видео, 5’10”: Мезанин π 1-3- Над морска, 2016

6. Ѓорѓи Крстески Фисо, Тоа беа осум светови пронајдени на иста оска…, 2016, текст

7. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, видео, 5’10”: Мезанин π 1-4- Ларва, 2016

8. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, видео, 5’10”: Мезанин π 1-5- Невреме, 2016

9. Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески Негување на ПАТЕМ заедница: ПАТЕМ на Staten Island Ferry, 2017, дигитален принт

10. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π, збирка на поетски видео перформанси, 2017, текст

11. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/3 +1, видео, 5’: Мезанин π +1, 4 – ти јули, 2017

12. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/3 +1, видео, 5’: Мезанин π 1, Jet leg, 2017

13. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/3 +1, видео, 5’: Мезанин π 2, Светилиште, 2017

14. Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/3 +1, видео, 5’: Мезанин π 3, Годивле, 2017

15. Ѓорѓи Крстески, Сараево – Струга, 17.09.2017, 2017, текст

16. Ѓорѓи Крстески, Ти, 2020, видео,1’ 17”