Точки на ПАТЕМ проектноста (2013 – 2017):

 • Отворен партиципативен уметнички проект во еднодневни,
  викенд или повеќедневни патувачки истражувања
  и камп престои на специфични локации
 • Креативен активизам на променлива група автори
  oд различни области на уметноста
 • Автономен уметнички одговор над социо – политичкиот амбиент
 • Верување во животот како уметност
 • Изразување на социјалното дружење во дела од партиципативен,
  групен и индивидуален карактер
 • Промислување на креативниот потенцијал на местото
 • Преиспитување на менталните и физичките лимити на личноста
  во ограничени услови за живеење и за создавање
 • Чекор кон граничните состојби и манифестации во сферите на патувањата, раскажувањата, одморањето, рекреацијата, забавата и животните ефемерии
 •  Тематизирање на настаните, без ограничување на индивидуално позиционирање.
 • Потенцијал за in situ и site specific проекти, уметнички акции, перформанси, видео дела, фотографии, просторни интервенции и сл., како и иницијации за апостериорна продукција.
 • Форми на изложување на локација.
 • Фиктивно – виртуелно учество во ПАТЕМ настаните со дело или пред проектно дело со совпаѓачка содржина
 • Негување ПАTEM заедница

Точки на ПАТЕМ проектноста (2018 – 2019):

 • ^ПАТЕМByTheWay како дело
 • Виртуелно живеење природа и општество
 • Средби во живо на Друштвото во годината
 • Документаристика од он лајн средбите
 • Независна индивидуална продукција
 • Одбележување на значајни ПАТЕМ датуми
 • И-нет изложби
 • Филмување

Точки на ПАТЕМ РЕТРО проектноста (2013 – 2023):

 • Природата – општество
 • Животот – уметност
 • Просторот – време
 • Површината – длабочина
 • Уметноста – парадокс
 • Себството – тројство
 • Друштвото – заедница