1. Весна Дунимаглоска, Запаѓање во слика, 2020 / 2023, (видео, 3’ 33”…)

2. Весна Дунимаглоска, Камера Нео Луцидна, 2020 / 2023, (видео, 4’ 41”…)

3. Весна Дунимаглоска Blue Blood Baby, Аудио транскрипција и фикции ПатемАрт 3 2016, (текст…)

4. Весна Дунимаглоска, Чин / дела: Чин 1 – Велвет андерграунд, невеста Дума Мир, 2013, (цртеж…)

5. Весна Дунимаглоска, Свадба без невеста – Коњите во вода, 2013 / 2020 / 2023, (видео, 12’ 16”…)

6. Весна Дунимаглоска, Трансфигурација на Аматерасу или ветување за она што доаѓа, 2020 / 2023, (видео, 3’ 33”…)

7. Весна Дунимаглоска Blue Blood Baby, Проектноста Blue blood baby во ПАТЕМ на Весна Дунимаглоска, 2016, (текст…)

8. Весна Дунимаглоска, Чин / дела: Чин 2 – (В)Домување на Срна Патем, 2014, (дигитален принт…)

9. Весна Дунимаглоска, Златна камера СРНА, 2014 / 2020 / 2023, (видео, 09’ 40”…)

10. Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Подмет крв и грав, 2014, (инсталација…)

11. Весна Дунимаглоска / Водени лилјани, 2015,  (публикација…) (видео, 02’ 51” …)

12. Весна Дунимаглоска, Водени лилјани – жолта ракавицa, 2015, (дигитален принт…)

13. Весна Дунимаглоска, Водени лилјани – Жолта ракавица, 2015 / 2023, (видео, 01’ 56”…)

14. Весна Дунимаглоска, Хипоксија Хипертензија, 2016,  (публикација…) (видео, 02’ 07”…)

15. Весна Дунимаглоска, Blue Blood Baby, 2016,  (публикација…) (видео, 03’ 08”…)

16. Весна Дунимаглоска, Видео сон – Поставка на Венера на Големо Езеро, 2016 / 2023, (видео, 2’22”…)

17. Весна Дунимаглоска, Калем ±5%: Наметка со калаисани краеви, 2016, (дигитален принт…)

18. Весна Дунимаглоска Blue Blood Baby, Тихување, 2016, (текст…)

19. Весна Дунимаглоска, Инплант – Цртеж / Вез ± 50%, 2016, (дигитален принт…)

20. Весна Дунимаглоска, Имплант Цртеж Вез ± 50%, 2016 / 2023,(видео, 02’ 19”…)

21. Весна Дунимаглоска, Инсценирање наклон – пад, 2016 / 2023, (видео, 02′ 23”…)

22. Весна Дунимаглоска, Крварење под камените завеси, 2020 / 2023, (видео, 01′ 52”…)

23. Весна Дунимаглоска, Да се живее ПАТЕМ 2017, 2017, (текст…)

24. Весна Дунимаглоска, In a relationship, undefined, 2017, (дигитален принт…)

25. Весна Дунимаглоска, Папочиња, издиши ден без уметност, 2017 / 2018, (публикација…) (видео, 01’ 15”…)

26. Весна Дунимаглоска, Жив Мртов, 2017, (дигитален принт…)

27. Весна Дунимаглоска, Случајот Круме Алексов Мечката, 2017 / 2020 / 2023,(видео, 09’ 55”…)

28. Весна Дунимаглоска, 7 th of August Love We transfer, 2017,  (публикација…) (видео, 43”…)

29. Весна Дунимаглоска, Зелени Змејови, 2017,  (публикација…) (видео, 03’ 31”…)

30. Весна Дунимаглоска, Музеј на Зелените змејови, 2017 / 2020 / 2023, (видео 5’ 04…)

31. Весна Дунимаглоска, Радиус на кривината – ПАТЕМ караван – Платформа за негување на ПАTEM заедница, 2017, (текст…)

32. Весна Дунимаглоска, Во Аурата на Божидар Мандиќ, 2017, (дигитален принт…)