1. ^ПАТЕМByTheWay RETRO (траилер за РЕТРО Турите 0-3), 2020 / 2021, видео, 19’38’’

2. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 3, 2020 / 2021, видео, 10’13’

3. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 2 (продолжува), 2020 / 2021, видео, 10’05’’

4. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 1 (продолжува), 2020, видео, 10’43’’

5. ^ПАТЕМByTheWay 2020 – Ретровид за антитеза – Виртуелна природа и општество или желба во бело кафе, Tура 0 (продолжува), 2020, видео, 04’49’’

6. ^ПАТЕМByTheWay, Стожерна, 2020 / 2021, видео, 02’50’’

7. ^ПАТЕМByTheWay, Камен и железо, 2020 / 2021, видео, 01’11’

8. ^ПАТЕМByTheWay, Нова Беров Зез, 2020 / 2021, видео, 03’45’’

9. ^ПАТЕМByTheWay, Троока, 2020 / 2021, видео, 01’37’’

10. ^ПАТЕМByTheWay, Водена Македонија, 2020 / 2021, видео, 10’30’’

11. ^ПАТЕМByTheWay, Водена “Равен”, 2020 / 2021, видео, 34’’

12. ^ПАТЕМByTheWay Вражулиња, 2020 / 2021 / 2023, видео, 13’19’’

13. ^ПАТЕМByTheWay, Пензионерски…, 2020 / 2021, видео, 01’47’’

14. ^ПАТЕМByTheWay, Со митот за Лилица во пештерата Алилица, 2016 / 2020 / 2021, видео, 07’21’’

15. ^ПАТЕМByTheWay, Водопад Слика објект, 2020 / 2021, видео, 02’46’’

16. ^ПАТЕМByTheWay, Црвени линии, 2018 / 2020 / 2023, видео, 08’32’’

17. ^ПАТЕМByTheWay, Лето на play back, 2014 / 2020 / 2023, видео, 06’36’’

18. ^ПАТЕМByTheWay, Лов на возови, 2014 / 2020 / 2023, видео, 04’ 38’’

19. ^ПАТЕМByTheWay, Белица Тристачо, 2013 / 2020 / 2022, видео, 3’19”